O občinah

Člani našega društva izhajajo iz treh občin, Ribnice, Sodražice in Loškega Potoka. Navajamo nekaj osnovnih podatkov o teh občinah:

Ribnica 

Ribniški grb
 
Površina občine: 154 km2
Število prebivalcev: 9.266 
Nadmorska višina: 489 m 
Spletna stran občine Ribnica: www.ribnica.si
 

Med Malo goro na vzhodu, z najvišjima vrhoma Stene Sv. Ane in Črnim vrhom, ki sta visoka 963 metrov, in Veliko goro na zahodu, z najvišjim vrhom Turen, 1254 metrov, leži Ribniška dolina. To je kraška dolina s kratkimi ponikalnicami, med katerimi omenimo Bistrico, ki je dolga približno 20 kilometrov, Ribnico, ki izvira na pobočju Velike gore in je dolga okrog 5 kilometrov, Rakitniščico, ki je dolga približno 2 kilometra, ter potoka Sajevec in Tržiščico. Te vode so z nanašanjem materiala izravnale dno doline. Dolga je približno 25 kilometrov, široka v najširšem delu okrog 3 kilometre in leži na nadmorski višini približno 500 metrov. Geološka sestava okoliških planot je zelo pestra. Od pretežno dolomitne Velike gore, poraščene z jelovo - bukovimi in bukovimi gozdovi, kredno apnenčaste Male gore, poraščene z delno zasmrečenimi hrastovo - gabrovimi gozdovi, do Slemen, katerih sestava so v glavnem paleozojski skrilavci s tesnimi grapami in kopastimi vrhovi ter zaobljenimi slemeni. 

Dolina se proti jugu razširi v večji naselji Prigorica in Dolenja vas z obsežnim dolenjevaškim poljem, proti zahodu se podaljša do Sodražice, od koder se svet proti severu dvigne v slikovita Slemena, proti jugozahodu pa se povzpne v Loški Potok.

Podnebje je zmerno celinsko z dolgimi zimskimi obdobji in obilico snežnih padavin. Več kot 60% površine pokrivajo bogati gozdovi, predvsem iglavci, ki so polni raznovrstne divjadi. Poleg največje kraške ponikalnice Ribnice sta poznani še Bistrica in Tržiščica.

Posebno mesto v kulturni dediščini ribniške doline predstavljata suhorobarstvo in lončarstvo, obrti, ki imata bogato, večstoletno tradicijo in sta nekakšen zaščitni znak za Ribniško dolino. Izkoriščanje raznovrstnega lesa in gline za izdelovanje praktičnih in okrasnih predmetov ter orodja se je ohranilo prav do današnjih dni. V novejšem času to vlogo prevzema industrijska predelava lesa, ki je še vedno glavna nosilka gospodarskega razvoja Ribniške doline.

 Panorama Ribnice

Panorama Ribnice

Naselja: Blate, Breg, Breže, Bukovec pri Poljanah, Bukovica, Dane, Dolenja vas, Dolnje Podpoljane, Doleni Lazi, Dule, Finkovo, Gornje Podpoljane, Gorenji Lazi, Goriča vas, Grič, Grčarice, Grčarske Ravne, Hrovača, Jelendol, Jelenov Žleb, Jurjevica, Kot pri Rakitnici, Kot pri Ribnici, Lipovec, Makoše, Nemška vas, Ortnek, Otavice, Prigorica, Rakitnica, Sajevec, Slatnik, Sušje, Škrajnek, Velike Poljane, Vrh pri Poljanah, Zadolje, Zapotok, Zapuže pri Ribnici, Zlati Rep, Žlebič in Žukovo.

Sodražica 

Sodražiški grb
 
Površina občine: 49 km2
Število prebivalcev: 2.184 
Nadmorska višina: 530 m - 1117 m
Spletna stran občine Sodražica: www.sodrazica.si
 

Občina Sodražica leži v južnem delu Slovenije, sredi dinarsko-kraškega sveta. Je ena manjših slovenskih občin, saj obsega le triindvajset naselij. Vključuje večja naselja v nižinskem delu ob glavnem vodotoku Bistrice in njenih pritokih, manjša pa so na pobočju Slemen, na obrobju Bloške planote in na planotastem svetu Travne gore in Gore (deset vasi in zaselkov leži v pasu od 800 do 900 m nadmorske višin). Celotno področje občine spada med demografsko ogroženo, saj se že od obdobja pred 1. svetovno vojno prebivalstvo počasi, toda vztrajno zmanjšuje. Še posebno je to značilno za višinske in odročnejše kraje.

Dandanes se ljudje v glavnem preživljajo z delom v industrijskih podjetjih in obrti, kot stransko dejavnost pa velja omeniti kmetijstvo, ki pa zaradi neugodnega podnebja in razdrobljenosti parcel ne predstavlja pomembnega vira dohodka. Skoraj polovico površine občine pokrivajo mešani gozdovi, zato ni slučaj, da se je tu razvila svojska obrt, izdelovanje izdelkov iz lesa. Zanje je značilno skupno ime suha roba. Ljudjem že dolga stoletja predstavlja preživetje in dodatni vir zaslužka. Izdelovanje suhe robe se je prenašalo iz roda v rod, danes pa je le še nekaj izdelovalcev, ki izdelke ročno ali z manjšo pomočjo enostavnih strojev.

 Panorama Sodražice

Panorama Sodražice

Naselja: Sodražica, Jelovec, Globel, Žimarice, Čampe, Kožarji in Potok, Gasa, Ograda, Mlaka, Podklanec, Novi Pot, Brlog in Kotel, Zamostec, Preska in Sinovica, Ravni Dol, Veliki in Mali Zapotok, Vinice, Lipovšica in Gora.

Loški Potok 

Grb Loškega potoka
 
Površina občine: 135 km2
Število prebivalcev: 2.149 
Nadmorska višina: 700 m - 900 m
Spletna stran občine Loški potok
 

Občina Loški Potok obsega območje Loškega Potoka in Dragarske doline. Leži na tromeji med Dolenjsko, Notranjsko in Gorskim Kotarjem. Najvišji vrh, z nadmorsko višino 1255 m, je Debeli vrh. Večina naselij leži na nadmorski višini med 700 in 900 m. Najnižja točka je naselje Črni Potok ob Čabranki z nadmorsko višino 500 m. Občina meji na občine Kočevje, Sodražica, Ribnica, Loška dolina, Nova vas-Bloke ter občino Čabar v Republiki Hrvaški. Spada med demografsko ogrožena območja. Predvsem industrija je slabo razvita, zato je perspektiva mladih za zaposlitev zelo slaba. Občina spada med najredkeje naseljena območja v Sloveniji. Večja koncentracija prebivalstva je na območju Loškega Potoka. Dohodek na prebivalca v primerjavi z drugimi občinami je zelo majhen in predstavlja 63 odstotkov slovenskega povprečja.

 Panorama Loškega potoka

Panorama Loškega Potoka

Naselja: Hrib, Retje, Mali Log, Srednja vas, Šegova vas, Travnik ter Loški Potok s tremi zaselki - Matevljek, Dednjek in Belo Vodo.